زمان برداشت برنج فجر

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالاتزمان برداشت برنج فجر
مونا 11 ماه قبل پرسید

زمان برداشت برنج فجر چه موقعی از سال است؟

1پاسخ
سعید 10 ماه قبل پاسخ داد

این برنج در مرداد ماه برداشت می شود.

پاسخ شما