زمان برداشت برنج فجر

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالاتزمان برداشت برنج فجر
مونا 7 ماه قبل پرسید

زمان برداشت برنج فجر چه موقعی از سال است؟

1پاسخ
سعید 7 ماه قبل پاسخ داد

این برنج در مرداد ماه برداشت می شود.

پاسخ شما